Search results for: "آمیز"


دروغ بزرگ

azita sadiqi

دروغ بزرگ روز ی از روزگاران مانند قصه های گذشته ولی با واقعیتی تلخ شروع می……

by azita-sadiqi

read more

زبان

fareshtasadat

زبان:افراد دارای زبانی تلخ و تند هستند به طوریکه که دربرخورد با دیگران همواره……

by fareshtasadat

read more

زبان

fareshtasadat

  زبان:افراد دارای زبانی تلخ و تند هستند به طوریکه که دربرخورد با دیگران……

by fareshtasadat

read more


Back to Top