Search results for: "آواز"


آزادی

sonila12

درون قفس طلایی وقشنگ ،کبوتری را دیدم با بالهای زیبا وطوقی اندوده شده از……

by nahid-annex

read more

مقام زن

Bahram Khosrawi

زن یک مقام والای دارد چون زن یک مادر است و خداوند (ج) فرموده اند: که بهشت زیر……

by bahram-khosrawi

read more


Back to Top