Search results for: "آیینه"


من زنم

MARYAMJAMI

   من زنم. زاده آسمان؛ زاده افکارهندوکش؛ زاده ایی کهن بوم خراسان ؛زاده……

by MARYAMJAMI

read more

باران

Samira Tokhi

وقتی باران می بارد ، به چهره شهر که مثل آیینه می درخشد ، نگاه کرده ای؟ دیده……

by samira-tokhi

read more

سزای عشق؟

parisa ahmadi

از روزگار آیینه خواستم! گفت:در لحظات عمرت نگاه کن. گفتم: من لحظات عمرم را……

by parisaahmadi

read more


Back to Top