Search results for: "اختلالات"


زبان

fareshtasadat

زبان:افراد دارای زبانی تلخ و تند هستند به طوریکه که دربرخورد با دیگران همواره……

by fareshtasadat

read more

زبان

fareshtasadat

  زبان:افراد دارای زبانی تلخ و تند هستند به طوریکه که دربرخورد با دیگران……

by fareshtasadat

read more

طوفان 2014

Diana Saeedi

طوفان2014   یا فکر کرداید که در سال آینده چه چیزی منتظر کشور ماست در آینده……

by DianaSaeedi

read more

غم چیست؟

parisa ahmadi

غم چیزیست که بیشتر مردم افغانستان با خوردنش دچاره مریضی هایی مانند: سرطان‚……

by parisaahmadi

read more


Back to Top