Search results for: "اختیار"


اموختن علم

Laleh zaka

اموختن علم   اموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض می باشد پس برای همه یی……

by Laleh1

read more

ارگ هرات

Rateb Rahmani

هرات یکی از پر نفوس ترین و زیباترین شهر های افغانستان است. شهر علم و فرهنگ……

by rateb-rahmani

read more

هرات باستان

maeda4

هرات باستان در نخست میخواهم از خداوند منان برای نعمات زیادی که برای آفریننده……

by maeda4

read more

زنان

Saieda Sadiqi

همیشه از اینکه میگویند تو یک زنی و باید خاموشی را اختیار نمایی متاثر میشوم.……

by SaiedaSadiqi

read more

هرات

mahnaz ahmadi

هرات یکی از ولایات بزرگ و باستانی افغانستان است و به دلیل وجود زیارت خواجه……

by mahnaz-ahmadi

read more


Back to Top