Search results for: "ارمغان"


آینه سبز

Samira Ataei

این است بهار طراوت بخش زنده گی و زنده ساز هر حیات وحیات بخش هر وجود. باز آمد……

by Ataei

read more

نمیدانم...

Fahima Kakar

نمیدانم به کی اعتماد کنم که شرافت عقلم را نرباید و نفرت و انزجار را در دلم……

by fahima-kakar

read more

«مادر»

samaseddiqi

  مادر گرانبها ترین موجود هستی،که از طرف خداوند"ج"برای بشر ارمغان شده……

by samaseddiqi

read more

حقوق طفل

hasty

اسلام به عنوان کاملترین دین الهی در باره حقوق اطفال ارشادات و رهمنائی فراوانی……

by hasty

read more

نگاه:

Mahya Shakofa

  اطاعت از دستور خداوند كه بالاترين سعادت براي بنده در زندگي و معادش است……

by Shakofa-Nayel

read more

نظر من

seeyam10zalmi

  افغانستان یک کشوری دارای بافت فرهنگی وکلتووری متنوع میباشد. ازسوی دیگر……

by seeyam10zalmi

read more


Back to Top