Search results for: "اسارت"


رهایم کن

bhnamtabsm

  آری رهایم کن دیگر نمی خواهم در طوق اسارت تو باشم نمی خواهم دیگر مرا به……

by bhnamali

read more

امامت

linarahim

یکی از مسایل عمده در دین مقدس اسلام امامت می باشد.خداوند(ج) بسیار بزرگ وبی……

by linarahim

read more

آزادی

Somaya Azimi

  آزادی یعنی رهائی: رها شدن از بند و اسارت، از بند قیودات برخواسته از ظلم……

by AzimiSomaya

read more


Back to Top