Search results for: "افراد"


آزادی

razia11

آزادی حق هر موجود زنده(انسان، حیوان) است . آزاد بودن وآزاد زنده گی کردن را……

by razia11

read more

خانواده

mariam3

عبارت از جمعی از افراد با هم یکجا شده و خانواده را تشکیل میدهند.یعنی یک مرد……

by mariam3

read more

اتحاد

weida

اتحادیعنی همبستدگی دربین جامعه بهترین چیزدرزندگی انسانهااتحاداست زیراکه……

by weida

read more

سکوت

fareshtasadat

                                                                                                              ……

by fareshtasadat

read more

زنده گی چیست؟

froozan Mohammadi

بنام خدا  زندگي چيست­؟                                                                                                          ……

by froozan-mohammadi

read more


Back to Top