Search results for: "افغانها"


سفر حج افغانها

Back to Top

وطن

morsa ghadri

   .. همه شما درباره وطن چیزی های زیبایی را شنیده باشد. وماهمه این را……

by morsaghadri

read more

بهشت من

Lina Rica khail

افغانستان زيباترين وقشنگ ترين منطقه در جهان است كه در آن مهر وصميمت ودوستي……

by lina-rica-khail

read more

کلاه قره قل

saremeh azimi

قره قل یکی از پوشاک عنعنوی در افغانستان است که تعداد زیاد افغانها از آن استفاده……

by saremehazimi

read more


Back to Top