Search results for: "امر"


حجاب

fawzia622

یکی از خصوصیات زنان مسلمان حفظ حجاب شان است که برای مسلمان واقعی بسیار مهم……

by fawzia622

read more

صبر

fawzia622

صبر یک نعمت پسندیده و بهتر است نسبت به بی صبری و بی حوصله گی است .صبر انسان……

by fawzia622

read more

زمستان

Sajeda Amiri

زمستان همچو چادر سفیداست که پهنش میکند بر سرزمینت اگر بر دارد این چادر زجایش……

by sajeda-amiri

read more


Back to Top