Search results for: "اندوه"


اسیر ازدواج

asra omid

آن زمان که غم و اندوه در وجودم رخنه کرد من تازه از مکتب فارغ شده بودم زماني……

by asra-omid

read more

اشک

najlazakeri najla

  آن زمان که غم و اندوه در وجودم رخنه کرده و زبانم از بیان آن همه غصه، قاصر……

by najlazakeri-najla

read more

بخشنده گی

Tamana Hamidy

عفو کردن خود و دیگران دادن یک رای مثبت به تز زیستن در زمان حال است. "من خودم……

by tamana-hamidy

read more


Back to Top