Search results for: "اندیشه"


ورزش

mariahamidy

گر صحتمندی تن خواهی تو اندر همه حال                    ……

by mariahamidy

read more

شبي با مهتاب

nooriya erfaniyan

امشب مهتاب،مهتابی ترازهمیشه نوازشم میکرد. انگار میخواست بازبشنودآن حکایتهای……

by nooriya

read more

آرزوهایم

jawad dorani

اندرین ویرانه ، در گوشه ای ، زیر سقفی که گویا ستون ندارد ، با هزاران رفیق……

by jawad-dorani

read more

تفکر

Mozhdah Mohtasebzadah

جهان زیبا و شگفت انگیز کتاب باز پرورگاراست؛ کتابی باهزاران برگ بدیع که خالق……

by mozhdah

read more

نوروز

maeda4

نوروز نوروز درلغت به معنی روزنوکه از دوکلمه نو وروزگرفته شده است وقتی به……

by maeda4

read more

زیبایی ها

nargeszaka

زیبایی هازیبایی یک نعمت برای هر انچه در زمین واسمان است خداوند پاک هدیه……

by nargeszaka

read more

من زنم

MARYAMJAMI

   من زنم. زاده آسمان؛ زاده افکارهندوکش؛ زاده ایی کهن بوم خراسان ؛زاده……

by MARYAMJAMI

read more

تنهای"

safa samar

  خدایا:::::::::: : هر روز به فکر و اندیشه ای او هستم.و چنان دوستش دارم احساس……

by safa-samar

read more

ارزش وقت

mohammadwaseeq

جوانی خود جزئی از عمرو زند گی است و لیکن دوره جوانی با توجه به اینکه ین زندگی……

by mohammadwaseeq

read more

علم

Omid dorani

ای علم ای پر معنا ترین واژه و ای که از وجودت جهان منور گشت . بباران شگوفه هایت……

by Omiddorani

read more

ذهن

Somaya Ahmadi

ذهن انسان مانند باغچه ای میماند که اگر هوشمندانه و با اندیشه های مثبت کاشته……

by SomayaAhmadi

read more

زنده گی

jawad3noorzoy

زنده گی زنده گی دفتر سفیدی است که هنکام تولداز خدای رحمان هدیه کرفته ایم……

by jawad3noorzoy

read more


Back to Top