Search results for: "بخشش"


شکر نعمت

nematkakar

یا حق   سپاس خدایی را که مرا به بنده گی خود پذیرفت و از خطا های که انجام……

by nematkakar

read more

کرم و بخشش

samana

بخشش یعنی هرآنچه در توان توست از صمیم دل وبی غرور با خلوص نیت ببخشی. بدون……

by samana

read more

بخشش !

Ahmad Farid

  بخشش   به معنای عفو کردن به معنای گذاشتن از چیزی بخشش به معنی دوری……

by farid-ahmad

read more

رمضان

farzana360

در میان هر سالی ماه یست به اندازه اعماق تمامی نیکی ها، پُر از حکمت و پُر از……

by farzana360

read more

هنر بخشیدن

haidari312

بخشش و گذشت نمودن یکی از راه حل های بسیار مفیدی است  در مقابل خطاها و اشتباهات……

by haidari312

read more

عشق

sadiqahrari

عشق ارزشمندترین و زیباترین تحفه و یا هدیه است که میتوانیم تقدیم و یا دریافت……

by sadiqahrari

read more

خدا شناسی

nasirahmad

  قسمت اول  گوینــــــــد خـــــود شنـــــاختن خــــــدا شنـــــاختن……

by nasirahmad

read more

بخشنده گی

Tamana Hamidy

عفو کردن خود و دیگران دادن یک رای مثبت به تز زیستن در زمان حال است. "من خودم……

by tamana-hamidy

read more


Back to Top