Search results for: "بزرگی"


عشق و هوس

fatima2

پروردگار عالمیان در این جهان پر از امیدها وآرزوها نصیب انسانها کلبه کوچکی……

by fatimahaidary

read more

مدیریت

Haseba Hesamy

  مدیریت تنها امر کردن نیست، تنها دستور دادن نیست، تنها بزرگی نیست، تنها……

by hseba-hesamy

read more

اذان

bahareh-hoseini

وقتی صدای اذان به گوشم میرسد! نهایتا در ذهنم به اذان میرسم ولی وقتی عمیق……

by bahareh-hoseini

read more

برق !

Ahmad Farid

برق ! برق نعمت بزرگی است که خداوند بزرگ برای بندگانش داده است تا که شب را……

by farid-ahmad

read more


Back to Top