Search results for: "بهانه"


مادرم

bahareh-hoseini

نگاهم به توست... مادری که عاشقانه زیست به بهانه فرزندان خود زندگی میکنم به……

by bahareh-hoseini

read more

عشق

zahra rasa

وقتی نبودی دنیا برایم ساده بود دنیا یک هستی بی ارزش و بی پایه بود آمدی و نه……

by zahrarasa

read more

هدف

sataish barakzai

هدف عموما هر برنامه کاری که در معرفی اجرا گذاشته می شود روی یک هدف بنابرآن……

by sataish-barakzai

read more


Back to Top