Search results for: "بهترین"


عید

farzana360

    در جهان هستی که همه انسانها زندگی میکنند هر کشور از خود فرهنگ، رسم……

by farzana360

read more

راز عشق....

sara nikzad

روزهای سختی را بدون تو سپری کردم ، در نیمه شب ها آه کشیدم و فریاد زدم ...گونه……

by saranikzad

read more

کتاب

Shabnam Amiry

کتاب  تعریف کتاب: کتاب مجموعه از حروف ،کلمات، جمله ها ،کاغذ ها که با هم……

by shabnam-amiry

read more

مکه

Haroon625

(مکه) مکه بهترین جای مقدس برای مسلمان ها است ت و مکه توسط حضرت ابراهیم و پسرش……

by Haroon625

read more

سلامتی

fawzia622

سلامتی یک از بهترین هدیه های است که خداوند برای بنده گان خود عطا کرده است……

by fawzia622

read more

گذشتها گذشته

weida

یک انسان موفق هیچ وقت زنده گی خودرا به خاطرگذشته هایش ازبین نمی برد چون افسوس……

by weida

read more

نازو محبت

hastitofan

از کودکی در کناره مادر و پدر انقدر در ناز و نوازش بزرگ شده ام که حال که بزرگ……

by hastitofan

read more

مکتب

fawzia622

مکتب جای آموختن تعلیم و تربیه می باشد که تمام انسانها اطفال خود را از سن……

by fawzia622

read more

صبرزیبا

weida

صبروشکیبای یکی ازبهترین عادات انسانهای استسنای است که دارای اراده ای قوی……

by weida

read more

واکسینها:

Asila488

واکسینها بر و جود کودکان فواید زیادی دارد. از آنجایی که افغانستان یکی از……

by Asila488

read more

خلق نیکو

morsalmasror

خلق نیکو یکی از بهترین صفات انسان است که باید هر شخص این صفت نیکو وپسندیده……

by morsalmasror

read more

رفت

Omid dorani

با تمام وجود دوستش داشتم و با وجود تمام این دوستداشتنم تنهایم گذاشت ، حالا……

by Omiddorani

read more

جوانی

Omid dorani

جوانی بهترین و بهاری ترین فصل زندگیست ، جوانی فصلیست که بهترین لذت ها را……

by Omiddorani

read more

پروردگارم

nematkakar

اضافه کردن به ناهم خداوند یکتا سلام ای پروردگارم ای که می دانم تو را چنان……

by nematkakar

read more

میلاد نور

hasina ehrari

"میلاد نور" باز سخن از میلاد است میلاد چی کسی , کسی که جهان ممنون وجود اوست……

by hasinaehrari

read more

مطالعه

Omid dorani

مطالعه ذهن انسان را روشن میسازد  ،.مطالعه باعث ازدیاد معلومات ما گشته……

by Omiddorani

read more

مادر

Arezoo Heray zad

بنام خالق جهان یکتای بی کران ومعبود پاک دلان آغاز میکنم زبهترین بهترینان……

by arezoo-heray-zad

read more

دوست

Omid dorani

دوست یعنی همراز ، تکیه گاه ، یعنی بهترین کس دوست کسیست که میتواند شریک زندگیت……

by Omiddorani

read more

سخن

Niamat Sahabi

سخن سخن معرف شخص است تا نگفته ای کسی تورا نخواهد شناخت سخن بهترین وسیله برای……

by niamat-sahabi

read more

فرهنگ چیست؟

Fatanah Shirzad

کلمه فرهنگ عبارت از رفتارمردم وپدیده کلی مغلق ازآداب و رسوم ،طرز زندگی،تفکرواندیشه،هنروتجارب……

by fatanah-shirzad

read more


Back to Top