Search results for: "بوی"


افسوس

bhnamtabsm

  افسوس افسوس!!! ای هموطن از اینکه آری! از اینکه   تو مرا میکشی من تو……

by bhnamali

read more

انتظار

bhnamtabsm

نزویکی شام بود و آفتاب کم کم در حال غروب کردن بود. تاریکی کم کم حکمفرما میشد,……

by bhnamali

read more

سپیده

bahareh-hoseini

دیشب وقتی غرق در فکر کردن به تو بودم.... و اشک های داغم را از روی صورت یخ زده……

by bahareh-hoseini

read more


Back to Top