Search results for: "بیکاری"


ټاکنۍ

Herat Women's Annex

 ټاکنۍ یعنی د یوی ټولنۍ یو غړی ټاکل د هماغه ټولنۍ غړیو باندی د رهبری لپاره……

by herat-womensannex

read more

مواد مخدر

Anosh Anexx

مواد مخدر مواد مخدر از جمله خطرناکاترین مواد نشه آور میباشد که اظرار مختلفی……

by anosh-anexx

read more

2016

nazakat25

  جنگ باتروریزم یکی از علل موجودیت نیروی های خارجی بخصوص نیروی های آمریکایی ……

by nazakat25

read more

مطالعه

razia11

مطالعه بهترین سرگرمی برای انسان است که فهم ودرک انسانها را بالا برده ورشد……

by razia11

read more

بیکاری

Omid dorani

بیکاری عامل بسیاری از بدبختی ها و نا بسامانی ها در یک کشور میباشد  هرگاه……

by Omiddorani

read more

نرخ بیکاری

sebghatullah inan

در طول 30 سال گذشته ، کمک هایی که علوم اجتماعی به فهم ماهیت، ویژگی ها و سیر……

by sebghat

read more

بیکاری

haniya haghighi

یکی از بزرگترین معضلات هر جامعه وجود بیکاری و نبود امکانات اشتغال زایی است.……

by haniya-haghighi

read more


Back to Top