Search results for: "بی_عدالتی"


شهید

mariahamidy

      درباره شهیدمیخواهم بگویم ،آری !آن کسی که درنزد خداوند وهم……

by mariahamidy

read more

رهبر خوب

Omid dorani

یک رهبر خوب رهبریست که همواره بکوشد تا بخاطر رفاه جامعهء خویش تلاش های زیادی……

by Omiddorani

read more

بی عدالتی

aqhida

بی عدالتی پدیده ای است که تمام انسان ها با ان روبرو هستند و برخی از انسان……

by aqhida

read more


Back to Top