Search results for: "تابستان"


تابستان

diba520

افغانستان دارای تابستان بسیار گرم میباشد که درجه حرارت از 40،تا 45 میرسد که……

by diba520

read more

آ ب

linarahim

آب مایه حیات زندگی انسان می باشد.وبدون آب زندگی کردن دشوار می باشد.وآب یک……

by linarahim

read more

تابستان

maeda4

تابستان تابستان بعد از بهار می آید ودارای سه ماه:سرطان-اسدوسنبله می باشد.بیشتر……

by maeda4

read more

بیا که...

Safiullah

بیا که فراقت من را سوختاند و اینهمه جدائی و رسوائی را بر من روا……

by safisafa

read more

قطبین

Omar Zobair Hamidy

قطبین   در حاليكه همه ما و شما ميدانييم كه در دو طرف كره اي زمين را قطبين……

by omar-zobair-hamidy

read more


Back to Top