Search results for: "تازه"


یک نگاه

Omid dorani

نگاه مفسر حرف دلهاست ، گاه یک نگاه به انسان روح میبخشد و گاه یک نگاه باعث……

by Omiddorani

read more

چتر خیس

bahareh-hoseini

این روزها وقتی باران میبارد... چترم خیس خیس میشود... یخ میزند... اما دم نمیزند  ……

by bahareh-hoseini

read more

برف داغ

bahareh-hoseini

روز سردی است..... باران میبارد.... و برف همه جای دنیای آدم ها را سفید کرده است...……

by bahareh-hoseini

read more

باران

akbari

باران یکی از نعمت های بزرگ خداوند (ج ) است که بسیار با ارزش است که هر دانه……

by akbari

read more

هنر

fayzaahmadyar

جوهر هرشخص هنر اوست.وشخصیکه هنردارد به مانند اینکه گنج عظیمی را دردست داشته……

by fayzaahmadyar

read more

باران

fardina1ahmadyar

باران عبارت از رحمت بخشایش وبزرگی خداوندج در حق بنده گانش است. باران یک نعمت……

by fardina1ahmadyar

read more

گذر زمان

sediqa ehrari

زمان در گذر است ,واین گذر هیچ وقفه ندارد تا آخرین زمان . وآن روز فراه رسیدنی……

by sediqaehrari

read more


Back to Top