Search results for: "تحصیل"


ماهی فروش

somaua

    دانه های ریز باران صورتش را نوازش می کرد باد سردی می وزید به تندی……

by somaua

read more

مدیریت

Haseba Hesamy

  مدیریت تنها امر کردن نیست، تنها دستور دادن نیست، تنها بزرگی نیست، تنها……

by hseba-hesamy

read more

دختر افغان

nargeszaka

دختر افغانیک دختر از زمان تولد در خانه وخانواده اش رحمت وبرکت را به وجود……

by nargeszaka

read more

حقوق زنان

marie444aniri

زنان نیمی ازپیکرجامعه را تشکیل میدهد.درحالکه کارهای زیادامورزند گی به دوش……

by marie444aniri

read more

آرزوی آرزو

gete

  دریک قریه سرسبز و شاداب تعداد زیاد از فامیل ها زندگی میکردند در این قریه……

by gete

read more

انتخابات

maeda4

  نقش انتخابات انتخابات یعنیانتخاب کردن یاتعیین کردن یک رئیس جمهور متحدو……

by maeda4

read more

کانکور

Zainab Hoseyni

کانکور به نظر من لغت ایست سخت که معنای فراوانی دارد. و سرنوشت همه ای آنهای……

by ZainabHoseyni

read more

بیکاری

Omid dorani

بیکاری عامل بسیاری از بدبختی ها و نا بسامانی ها در یک کشور میباشد  هرگاه……

by Omiddorani

read more

درد

Tamana Hamidy

از شخصیکه ازاتاق عملیات بیرون شده است بپرسیم "آیا درد خوب بود؟"ممکن است به……

by tamana-hamidy

read more

علم

siyar hakimi

علم و دانش مایه خوشبختی، سعادت، پیشرفت و ترقی در یک جامعه است جوامع که از……

by siyarhakimi

read more


Back to Top