Search results for: "تشویق"


والدین

farzana360

  والدین بهترین هدیه خداوند(ج) است. که برای تمام بشر داده است. برای تمام……

by farzana360

read more

مکتب

nazakat25

مکتب مکتب مکانی که برای همه دوست داشنتی است وهمه آنراتجربه نموده اند .جای……

by nazakat25

read more

رازموفقیت

linarahim

هرانسان درزندگی خوددارای هدف ومقصدوآرزو هاوامیدهامی باشد.موفقیت مانندزینه……

by linarahim

read more

نهال شانی

hastitofan

نهال شانی در هرات هر سال مردم در فصل بهار نهال شانی میکنند و با نهال شانی……

by hastitofan

read more

عصر زنان

parvin yari

عصر زنانزنان نیمه از پیکر یک جامعه به حساب می آیند ودر این زمانه حال تنها……

by parvin-yari

read more

خرگوش مغرور

nooriya erfaniyan

یکی بودیکی نبود.درزمانهای قدیم دریک جنگل سرسبزحیوانات وپرنده گان زیادی……

by nooriya

read more

طوفان 2014

Diana Saeedi

طوفان2014   یا فکر کرداید که در سال آینده چه چیزی منتظر کشور ماست در آینده……

by DianaSaeedi

read more

مطالعه

qaise amiri

مطالعه ذهن انسان را روشن میکند وقدرت تفکرواندیشه اورا دوبرابرمیسازد.یک……

by qaise-amiri-3329

read more

دوستی

Zainab Hoseyni

بنام آنکه دوستی ها را آفرید تا کسی تنها نماند یک دوست خوب همیشه یار ویاور……

by ZainabHoseyni

read more

موفقیت

mahnaz ahmadi

خدا همان صدایی است که از داخل وجودت با خودت حرف میزندخیلی وقتها به تو هشدار……

by mahnaz-ahmadi

read more


Back to Top