Search results for: "تصمیم_گیری"


زنده گی

Hatifi-Herat

در ابتدا زنده گی را میتوان آزمون الهی دانست چون ما برای همین آفریده شده……

by Hatifi-Herat

read more


Back to Top