Search results for: "تعریف"


ماه خدا

mahtabyaseni

از بین اعمالی که انجام میدهیم روزه تنها عملی است که همه آن برای خداست و پاداش……

by mahtabyaseni

read more

حجاب زن

sara

درقدم اول می خواهم تعریف حجاب را برایتان بازگونمایم:پوشیدن سردست صورت واندام……

by marya985

read more

موفقیت!

Forogh Ebrahimzade

موفقیت کلمه جادوی است که معمولا نظر به زمان و موقعیت هر فرد زیادمورد استفاده……

by forogh-ebrahimzade

read more


Back to Top