Search results for: "تقسیم"


وقت شناسی!!!!

diba520

وقت شناسی یکی از مهمترین کارهای روزمره و زنده گی ما میباشد و ما باید به……

by diba520

read more

حیوانات

fawzia622

حیوانات از جمله موجودا ت زنده اند که در روی زمین زنده گی می کنند و انواع و……

by fawzia622

read more

تقسیم زمین ها

parwiz

تقسیم دوبارۀ زمینهای قابل کشت: دومین مرحلۀ تحول اقتصادی، اصلاحات ارضی سال……

by parwiz

read more

فدرالیزم

jawad3noorzoy

فدرالیزم درکشورهای که گروهای متفاوت از مردم آزادانه با عقاید مذهبی یا معیارهای……

by jawad3noorzoy

read more

نخبگان

Safiullah

این واژه در جای های و اوقات مختلف می شنویم و اغلبا بر انسانها و اشخاص دانا……

by safisafa

read more


Back to Top