Search results for: "تلف"


گذشتها گذشته

weida

یک انسان موفق هیچ وقت زنده گی خودرا به خاطرگذشته هایش ازبین نمی برد چون افسوس……

by weida

read more

شعر

Mursal

بنام آنکه هستی نام ازو یافت  فلک جنبش زمین آرام ازو یافت گر عمر تلف به……

by Malikasaba7

read more

فقیر

breshna barak

فقیر   طوری که همه آگاهی داریم  مردم فقیر و بیچاره بیشتر در کشورهایی……

by breshna

read more


Back to Top