Search results for: "تلویزیون"


کارتون

maryamnazhat

کارتون نگاری که یک بخش پر محتوای بیان حالات ، حادثات ووقایع است درسراسر……

by maryamnazhat

read more

رازموفقیت

linarahim

هرانسان درزندگی خوددارای هدف ومقصدوآرزو هاوامیدهامی باشد.موفقیت مانندزینه……

by linarahim

read more

رسانه ها

azita sadiqi

رسانه ها رسانه ها را چگونه می توان معنا نمود آیا رسانه ها وسایل ارتباطی به……

by azita-sadiqi

read more

هنر سینما

Mozhde barak

یکی از بخشهایی که اخیرا در افغانستان مورد توجه همگان را بخود جلب نموده است،……

by mozhde-barak

read more

شب یلدا

elaha sarwari

شب یلدا دراز ترین شب بین فصل های سال است. که این شب پیام رفتن فصل خزان و آمدن……

by elaha-sarwari

read more

رسانه

najlazakeri najla

خداوند بزرگ ومنان را نهایت سپاس که ما را در روشنایی علم و معرفت قرار داده……

by najlazakeri-najla

read more

مدیریت

zohal arezoo

مدیریت یک بخش عمده مهم و اساسی را در رسانه  سازمان و حتی در یک فامیل چند……

by zohalarezoo

read more


Back to Top