Search results for: "توان"


بیکاری

farhad hakimi

  انسان برای زندگی کردن نیاز به کار کردن دارد کار بزرگترین تفریح برای……

by farhadhakimi

read more

برف داغ

bahareh-hoseini

روز سردی است..... باران میبارد.... و برف همه جای دنیای آدم ها را سفید کرده است...……

by bahareh-hoseini

read more

آرزوهایم

jawad dorani

اندرین ویرانه ، در گوشه ای ، زیر سقفی که گویا ستون ندارد ، با هزاران رفیق……

by jawad-dorani

read more

احساس خستگی

breshna barak

احساس خستگی طوری که میدانیم خستگی ناشی از توانایی ذهنی و جسمی است.یعنی دو……

by breshna

read more

خوشبختی

jawad3noorzoy

خوشبختی خوشبختی حاصل برداشت ما از حوادث ونوع تعبیر و تفسیر است که ازوقایع……

by jawad3noorzoy

read more


Back to Top