Search results for: "توانایی"


انرژی

linarahim

انسان هر حرکاتی را انجام می دهد.واز یکجا به جای دیگر میرود. به نام انرژی یاد……

by linarahim

read more

احساس خستگی

breshna barak

احساس خستگی طوری که میدانیم خستگی ناشی از توانایی ذهنی و جسمی است.یعنی دو……

by breshna

read more

صحت

Omid dorani

صحت بهترین نعمت خداوندیست هر انسان باید در حفظ سلامتی بدنش توجه زیادی نماید……

by Omiddorani

read more

لبخند

Haseba Hesamy

کار های اندکی که سراغ داریمکه بی نهایت با ارزشند، خنده یکی از این ها است! خنده……

by hseba-hesamy

read more

سخن

Niamat Sahabi

سخن سخن معرف شخص است تا نگفته ای کسی تورا نخواهد شناخت سخن بهترین وسیله برای……

by niamat-sahabi

read more

موفقیت

Tamana Hamidy

تنها چیزی که موفقیت های ما را محدودمیسازد تفکریست که به ما   میگوید ((نمی……

by tamana-hamidy

read more

موش وشیر

AsmaRahmany

توانایی ومقتدربودن هرفرد بستکی به دانش آن داردبانظرداشت دانش ،فهم وایده……

by AsmaRahmany

read more


Back to Top