Search results for: "تکرار"


شاگرد خوب

fawzia622

شاگرد خوب به کسی گفته می شود که تمام نکات که باید در مکتب انجام دهد آنها را……

by fawzia622

read more

تجربه

harewa_h@yahoo.com

میخواهم بنویسم ازآن تجربه های که در زندگی به آن برخوردم ،آن تجربه های که……

by harewa_hyahoocom

read more

عصبانیت

qahar kabiri

شاید جوش بودن را را در زندگی به عنوان یک حالتی در زندگی تان پذیرفت باشید……

by qahar-kabiri

read more


Back to Top