Search results for: "ثروت"


علم

morsa ghadri

علم چیست؟ آیا تنها شامل دروسی است که در مکتب ویا پوهنتون خوانده می شود یا……

by morsaghadri

read more

ندای غریبان

nooriya erfaniyan

چه کسی میخواهدبه ندای ما گوش دهد؟ ندایی که اگر بلندترین صوت هم باشد به گوش……

by nooriya

read more

زیبایی ها

nargeszaka

زیبایی هازیبایی یک نعمت برای هر انچه در زمین واسمان است خداوند پاک هدیه……

by nargeszaka

read more

فساد اداری

fawzia622

  نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست……

by fawzia622

read more

خرد.....

ritasaqeb

خرد آن نعمت بزرگ الهی است, که با وجود آن بخشی از حیات انسان بدون انجام کاری……

by ritasaqeb

read more

عشق

nooriya erfaniyan

روزی روزگاری یک زنی برای خریدکردن ازخانه اش بیرون آمد.به هنگام برآمدن ازخانه……

by nooriya

read more

موفقیت!

Forogh Ebrahimzade

موفقیت کلمه جادوی است که معمولا نظر به زمان و موقعیت هر فرد زیادمورد استفاده……

by forogh-ebrahimzade

read more

اسراف

nooriya erfaniyan

  آدمی مخلوقی است که به مال وثروت علاقه زیاد داشته ودرپی جمع کردن مال است.همان……

by nooriya

read more

ثروت

yasar asekzai

ثروت ثروت حقیقی، علم وتقوا است هرچه ثروت بیشتر می شود، حرص وطمع هم بیشتر……

by yasar-asekzai

read more

تنبلی

yasar asekzai

تنبلی تنبلی اولین خصلت نا پسندی است که بشر یاد می گیرد در دو مورد تنبلی حکم……

by yasar-asekzai

read more

خزان

siyar hakimi

در موسم خزان هوا روز به روز سرد شده میرود گل ها، نباتات پژمرده شده و برگ های……

by siyarhakimi

read more

خوشبختی

sataishtanha

   تقریباً تمام مردم خوشبختی را در ثروت میدانند و داشتن همسر خوب و یا……

by sataishtanha

read more

عظمت عشق

sabria hamedy

روزي خبر رسيد که به زودي جزيره به زير آب خواهد رفت. همه ساکنين جزيره قايق……

by sabriahamedy

read more


Back to Top