Search results for: "جاده"


باران

Samira Tokhi

وقتی باران می بارد ، به چهره شهر که مثل آیینه می درخشد ، نگاه کرده ای؟ دیده……

by samira-tokhi

read more

زنده گی

Faranaz Hajizade

زنده گی زنده گی مانند دریائی است که ما در فراز و نشیب آن خوشی ها، غم های زیادی……

by faranazhajizade

read more


Back to Top