Search results for: "جاهلیت"


تقوا

Omid dorani

تقوا یعنی پرهیز گاری ، یعنی ترس از خدا ، یعنی پرهیز کردن از چیز هایی که خدای……

by Omiddorani

read more

زن

asra omid

  زن یک موجود نهایت با ارزش و دارای کرامت و عزت است که امور بشر بدون این……

by asra-omid

read more


Back to Top