Search results for: "جدایی"


دروغ

hastitofan

به نام کسی که جدایی را آفرید تا قدر باهم بودن را بدونیم    زندگی انقدر……

by hastitofan

read more

عشق وحسرت

samaseddiqi

چی شده؟؟؟نکنه ازم دلخوری؟؟؟نکنه هوای رفتن زده سرت..... تو که از اولش نبودی……

by samaseddiqi

read more

همکاری

Omid dorani

همکاری یکی از صفات برگزیدهء انسانیست  . بر تمام انسانها لازم است تا همیشه……

by Omiddorani

read more

زنده گی

Faranaz Hajizade

زنده گی زنده گی مانند دریائی است که ما در فراز و نشیب آن خوشی ها، غم های زیادی……

by faranazhajizade

read more


Back to Top