Search results for: "جسمی"


لبخند

hadis barak

لبخند یک پاسخ فیزیولوژیک است و اولین نماد درونی انسان اعتماد بنفس و رضایت……

by hadis-barak

read more

ورزش

mariahamidy

گر صحتمندی تن خواهی تو اندر همه حال                    ……

by mariahamidy

read more

معلولیت

behnazhanifi

        انسان های معلول از نظر حقوق انسانی از سایر انسانهای کم نیستند……

by behnazhanifi

read more

صحت

Fatema Maten

صحت نظریات متفاوتی از شروع بشریت تا کنون در مورد صحت موجود بوده وخیلی ها……

by FatemaMaten

read more

معلولیت

tina yarzadeh

در ما انسانها از جمله خطراتی که میتواند باعث بوجود آمدن مشکلات جسمی و حتی……

by tina-yarzadeh

read more

مکتب

zahra rasa

هر تحول ایجاد شخصیتی در انسان میکند و یا دید بیشتر نتیجه تصمیم گیری خوب را……

by zahrarasa

read more

معیوب

AsmaRahmany

زنده گی انسان ازایامی شروع میشود که روزها وسال های ابتدایی آن همه در آ ن……

by AsmaRahmany

read more

ورزش

hasti12fanan

ورزش به تمام فعالیت های بدنی و جسمی گفته میشود که جهت بدست آوردن توان بیشتر……

by hasti12fanan

read more

یتیم

asmajan

یتیم یتیم ماندن به بدست خود انسان نیست .کلیمه یی یتیم به معنای محروم ماندن……

by asmajan

read more

معلولیت

MarziaSaeed

بر اساس معیارهای علمی معلولیت عبارت از وضعیت فردیکه به دلیل نقص فقدان یا……

by marziasaeed

read more


Back to Top