Search results for: "جعفری"


بهار

habibullah jafari

به نام خدا بهار می خواهم که در این مقاله بنویسم که بهار چقدر فایده دارد. بهار……

by habibullahjafari

read more

دعا

habibullah jafari

به نام خالق زمین و آسمان دعا من می خواهم در این مقاله برای شما بنویسم که دعا……

by habibullahjafari

read more

جنگ

habibullah jafari

به نام خداوند دانا و حکیم جنگ می خواهم در این مقاله درباره جنگ برای شما معلومات……

by habibullahjafari

read more

مو

Muhammad Musa Jafari

مو   هر چی شعر حرف مزخرف همه در این قالب اند مو را از ماست بکشید ای شاعران……

by MuhammadMusaJafari

read more

روز و شب

habibullah jafari

به نام خالق تمام هستی روز و شب در این مقاله می خواهم برای شما بنویسم که انسان……

by habibullahjafari

read more

قاتل

Muhammad Musa Jafari

قاتل   آسمان چراغ انداخته بود داخل اتاقم می خواست تمام خواب هایم را بدزدد……

by MuhammadMusaJafari

read more

علم

habibullah jafari

علم علم بسیار خوب است. اگر علم نبود مردم همه جاهل و نادان بودند. مثل مردم……

by habibullahjafari

read more


Back to Top