Search results for: "حادثه"


معلولیت

behnazhanifi

        انسان های معلول از نظر حقوق انسانی از سایر انسانهای کم نیستند……

by behnazhanifi

read more

انرژی

linarahim

انسان هر حرکاتی را انجام می دهد.واز یکجا به جای دیگر میرود. به نام انرژی یاد……

by linarahim

read more

حادثه بدخشان

mahtab196

حادثه بدخشان همه هنگامی که صبح از خواب بیدار می شویم انتظار داریم روزی پرازشادی……

by mahtab196

read more

حادثات

Zainab Hoseyni

زنده ګی انسانها پر از حادثه است و در این حادثه ها حکمت وخواست خداوند( ج ) است……

by ZainabHoseyni

read more


Back to Top