Search results for: "حالت"


بوی قدیما

bhnamtabsm

هر وقت به زیر زمین خانه مان می آیم بوی قدیم ها را حس میکنم این  بوی واقعا……

by bhnamali

read more

گذشتها گذشته

weida

یک انسان موفق هیچ وقت زنده گی خودرا به خاطرگذشته هایش ازبین نمی برد چون افسوس……

by weida

read more

حقوق والدین

Laleh zaka

حقوق والدین  خداوند متعال دستور داده است که جز او دیگه کسی یا دیگه چیزی……

by Laleh1

read more

شهرمن

hamidullahhamidi

شهر من دیگر چیزی برای گفتن ندارد ، روزها و هفته ها می گذرد ، اما کسی برای……

by hamidullahhamidi

read more


Back to Top