Search results for: "حرکت"


اشک

najlazakeri najla

  آن زمان که غم و اندوه در وجودم رخنه کرده و زبانم از بیان آن همه غصه، قاصر……

by najlazakeri-najla

read more

عشق

farhad hakimi

  عشق نام زیبا واحساسی عشق واژه ایست که تعریف کردنش ناممکن است تنها کسانی……

by farhadhakimi

read more

انرژی

linarahim

انسان هر حرکاتی را انجام می دهد.واز یکجا به جای دیگر میرود. به نام انرژی یاد……

by linarahim

read more


Back to Top