Search results for: "حفاظت"


محیط

dunya afghan

محیط محیط عبارت از ساحی زمین است که موجودات زنده بتواند زنده گی خود را به……

by dunya-afghan

read more

غرس نهال

marie444aniri

نهال شانی از دیرزمان در کشور ما رواج داشته مردم بخاطرسرسبزی ومواد سوخت بخاطر……

by marie444aniri

read more

صحت

parima nabizada

صحت صحت یکی از بزرگترین هدیه هایی است که خداوند به بندگان خود ارزانی فرموده……

by parima-nabizada

read more


Back to Top