Search results for: "حواس"


نماز

jawad dorani

نماز یعنی راز و نیاز با خداوند نماز کلید تمام موفقیت هاست ، نماز است که بنده……

by jawad-dorani

read more

قصه گویی

mahnaz ahmadi

داستان به راستی یک کلمه ی پر معنا می باشد .بدین معنی که فکر و ذهن کودک را به……

by mahnaz-ahmadi

read more

حس ششم

Zainab Hoseyni

   همانطوریکه میدانیم خداوند بزرگ به همه یی مخلوقات خود نعمات فراوانی……

by ZainabHoseyni

read more


Back to Top