Search results for: "حیوان"


درد

bahareh-hoseini

درد را از هر طرف بنویسی همان درد است... درد من ... درد تو... درد کودک پریشان که……

by bahareh-hoseini

read more

اخلاق

foruzan mohammadi

اخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که……

by foruzan-mohammadi

read more

اخلاق

foruzan mohammadi

اخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که……

by foruzan-mohammadi

read more

غیبت

fawzia622

بدانکه پرودگار ما،ما را از غیبت باز داشته و از غیبتگر به صورت در کتاب خویش……

by fawzia622

read more

بزکشی

nooriya erfaniyan

بزکشی یکی ازبازیهای قدیمی است.این بازی درمناطق بین آمودریا وآسیای مرکزی……

by nooriya

read more

فرهنگ چیست؟

Fatanah Shirzad

کلمه فرهنگ عبارت از رفتارمردم وپدیده کلی مغلق ازآداب و رسوم ،طرز زندگی،تفکرواندیشه،هنروتجارب……

by fatanah-shirzad

read more

انسانیت

hekmatullah

  انسانیت و یا عادت یک انسان نیک را داشتن یکی از الفاظ است که هر یکی به……

by hekmatullah

read more

عقل چیست ؟

hekmatullah

  عقل که  حاوی از مدار های تکلیف ، ، حاکم و فارق بین حق و باطل است و ثواب……

by hekmatullah

read more


Back to Top