Search results for: "خداوندی"


صلح وآشتی

somaua

  صلح یکی از جمله مهم ترین چیز در زنده گی انسان هامیباشد اگر صلح وجود نداشته……

by somaua

read more

علم

Mirman Hayati High School

علم گنجینه ی دانایی است.هر شخصی که در تلاش یادگیری علم و دانش باشد علم راه……

by MirmanHayatiHighSchool

read more


Back to Top