Search results for: "خرد"


سوپ اسپانیای

semai

  جو یک پیمانه پیازخردشده ...کلم خرد شده3پیمانه قلم گوسال3دانه قشنیز خرد……

by semai

read more

دلبر

arash366

  مغرور مشو هیچ گر از خود خبر هستی یری بتو معلوم شود حال بدو نیک روزیکه……

by arash366

read more

خوشبختی

fareshtasadat

. خوشبختی:اولین سلسله مراتب نیاز های انسان تامین نیاز های جسمانی و بالاترین……

by fareshtasadat

read more

خرد.....

ritasaqeb

خرد آن نعمت بزرگ الهی است, که با وجود آن بخشی از حیات انسان بدون انجام کاری……

by ritasaqeb

read more


Back to Top