Search results for: "خواهر"


حقوق زن

lalaherfan555

حقوق زن در سابق کسی به مقام زن ارزش قایل نبود مردها زن را یک موجود اضافه فکر……

by lalaherfan555

read more

سپیده

bahareh-hoseini

دیشب وقتی غرق در فکر کردن به تو بودم.... و اشک های داغم را از روی صورت یخ زده……

by bahareh-hoseini

read more

زن

weida

زن عضوی ازجامعه است زن ماندمردحق داردکه به جامعه خودخدمت کندنصفه ازجامعه……

by weida

read more

مقام زن

Fatema Amini

زن ای مادر آرزویم، ای ستم دیده آسمان ،نهایت بلند اسلام مقام زن را بسیار بلند……

by fatema-amini

read more

خواهر

qany

  جان فداترین , راز نگهدارترین و با اعتماد ترین هدیه الهی خواهر است . که……

by qany

read more

خانواده

Alina Afzali

خانواده    خونواده گروپی است که اعضای آن به خاطر داشتن  پیوند نسبی……

by AlinaAfzali

read more

مقام زن

Samira Tokhi

زن ها نصف یک جامعه را تشکیل می دهند زنان در خانواده ها مادر اند، خواهر اند، دختر اند……

by samira-tokhi

read more

زن کیست؟

Fatema Amini

زن کیست؟ اگر این سوال از مردم کشورهای دیگر پرسیده شود آنها میگویند زنان……

by fatema-amini

read more

خشونت

yasar asekzai

خشونت خشونت وجه منفی ذهن و روان انسان است که عوامل متعددی در شکل گیری آن……

by yasar-asekzai

read more


Back to Top