Search results for: "خواهشات_نفسانی"


عادات زشت

linarahim

  خداوند(ج) بالای  بنده گا ن خود بسیا ر مهربا ن رحما ن ورحیم میباشد.وهیچ……

by linarahim

read more

کبر و غرور

fawzia622

کبر و غرور یکی از بدترین خصوصیات میباشد که بعضی انسان ها دارند چنانچه خداوند……

by fawzia622

read more


Back to Top