Search results for: "دانش"


حکمت و دانش

awaishpr

روح کی فنا و بقا اور اس کے حادث و قدیم ہونے کا مسئلہ بھی قدیم فلاسفہ میں زیر……

by MadihaAwan

read more

ادب

mariahamidy

  ادب بهتر از گنج قارون بود                          ……

by mariahamidy

read more

علم

samir906

  علم بهترین سرمایه است که خداوند (ج) او را برای بنده گان اش هدیه داده است.علم……

by samir906

read more

کتاب

Herat Women's Annex

کتاب های خاک خورده ی داخل قفسه ی خانه ها,کتابخانه ها و دکان ها در لا به لای……

by herat-womensannex

read more

بیسوادی

fawzia622

بیسوادی یکی از مشکلات جدی کشور ما افغانستان است که بسیاری از مردم به این……

by fawzia622

read more

بی سوادی

maryam akbary

  زنده گی در دنیایی مجازی ضرورت به علم، دانش، تعلیم و تربیه دارد . کسانی……

by maryamakbary

read more

وطندوستی

Nilofar

وطندوستی نشانه یی از وفاداری است.وطن ما در حقیقت  زادگاه ماست.هر کسی در……

by neloofar

read more

مکتب

bahmanbarekzai

  مکتب جای می باشد برای پیشرفت انسان که انسان را برای پیشرفت وانسان شدن……

by bahmanbarekzai

read more

دانش

parima nabizada

دانش بهترین نعمت،بزرګترین سرمایه وباارزشترین چیزدرزندګی هرانسان خوشبخت……

by parima-nabizada

read more

علم

alirezaalizadeh

علم بهترین ثروتی است که انسان می تواند از آن بهره ببرد. بعضی کسانیکه علم……

by alirezaalizadeh

read more

علم

habibullah jafari

علم علم بسیار خوب است. اگر علم نبود مردم همه جاهل و نادان بودند. مثل مردم……

by habibullahjafari

read more

قصه گویی

mahnaz ahmadi

داستان به راستی یک کلمه ی پر معنا می باشد .بدین معنی که فکر و ذهن کودک را به……

by mahnaz-ahmadi

read more

مدیریت

zohal arezoo

مدیریت یک بخش عمده مهم و اساسی را در رسانه  سازمان و حتی در یک فامیل چند……

by zohalarezoo

read more

خدا شناسی

nasirahmad

  قسمت اول  گوینــــــــد خـــــود شنـــــاختن خــــــدا شنـــــاختن……

by nasirahmad

read more

علم

siyar hakimi

علم و دانش مایه خوشبختی، سعادت، پیشرفت و ترقی در یک جامعه است جوامع که از……

by siyarhakimi

read more

مطالعه

qaise amiri

مطالعه ذهن انسان را روشن میکند وقدرت تفکرواندیشه اورا دوبرابرمیسازد.یک……

by qaise-amiri-3329

read more

مطالعه

Karamat Zhara

گاهی در لابلای افکار که گیر میمانم سوالات بسیاری در برابر دیدهای اندیشه……

by KaramatZhara

read more

مطالعه

soodabeh azimi

  تمدن امروز ما حاصل دانش و تجربه نسلهایی است که پیش از ما زیسته اند. ما……

by soodabeh-azimi

read more


Back to Top