Search results for: "درس_خواندن"


وقت شناسی!!!!

diba520

وقت شناسی یکی از مهمترین کارهای روزمره و زنده گی ما میباشد و ما باید به……

by diba520

read more

بچه غریب

diba520

من یک بچه غریب هستم وپدرم کفش دوز،ومن باخود فکر میکردم که آیا روزی خواهد……

by diba520

read more

رازموفقیت

linarahim

هرانسان درزندگی خوددارای هدف ومقصدوآرزو هاوامیدهامی باشد.موفقیت مانندزینه……

by linarahim

read more

مطالعه کردن

diba520

 مطالعه کردن خود در پیشرفت بزرگ در زنده گی انسانها میباشد مطالعه کردن……

by diba520

read more


Back to Top