Search results for: "درک"


دوست

nazakat25

دوست دوستی زیبا ترین احساس در زندگی است دوست واقعی نعمتی است از جانب پروردگار……

by nazakat25

read more

وحدت ملی

linarahim

وحدت ملی یعنی همبستگی اتحاداتفاق یکجابودن وتفاوت نگذاشتن نزادقوم مذهب……

by linarahim

read more

دل من

Omid dorani

آنکه در گیر بلا هاست این دل فرسوده و ویران من است ، آنکه میسوزد و میسازد و……

by Omiddorani

read more

خاطره ها

Omid dorani

زندگی انسان مملوء از خاطره هاست که ما با آن زندگی مان را میگذرانیم و گاهی……

by Omiddorani

read more

عشق واقعی

nazaninamini

  عشق آن کلمه مقدس است که با وجود آن معنای اصلی دوست داشتن ثابت میشود....……

by nazaninamini

read more

آوازمن

Arzoorahmany

  آوازمن  درگوش همه صدامی زد....که ای این شماهاکجاهستین .؟؟؟؟؟ نمی دانم……

by Arzoorahmany

read more

مادرم.....

ritasaqeb

صدای قلبت آرامشیست که حتی میشود در سردترین لحظات  زندگی گرم بود. چنان……

by ritasaqeb

read more

خط

zainab shahidy

خطی روی یک دیوار میکشم خطی به معنای یک مرز یا یک خط که انتها ندارد یا فقط……

by zainab-shahidy

read more

عظمت عشق

sabria hamedy

روزي خبر رسيد که به زودي جزيره به زير آب خواهد رفت. همه ساکنين جزيره قايق……

by sabriahamedy

read more

دوستی

AsmaRahmany

دوستی یگانه پدیده است که انسان رامیتواند از تنهای ظاهری واجتماعی انسان……

by AsmaRahmany

read more


Back to Top